نتایج جست جو "باباطاهر" در سایت 100هنر

اگر چون موم صد صورت پذیرم به هر صورت به دل نقش تو گیرم تو تا بخت منی هرگز نخوا... ادامه
تو دوری از برم دل در برم نیست (باباطاهر)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمعز
اگر دستم رسد بر چرخ گردون
ازو پرسم که این چونست و آن چون
یکی را میدهی صد گونه نعمت
یکی را قرص جو آلوده در خون
شعر: #باباطاهر خط: #اکبرنژاد
2 0 3,606
500,000 تومانخرید اثر
هوالمعز اگر دستم رسد بر چرخ گردون ازو پرسم که این چونست و آن چون یکی را میدهی صد... ادامه
هنر عکاسی محفل عکاسی فاطمه زیوری پایدار میدان باباطاهر از نگاه من
3 0 835
30,000 تومانخرید اثر
میدان باباطاهر از نگاه من
آرامگاه باباطاهر عریان همدان
Loading