هر سیاره ای خواب ساکنان خویش را می بیند از خوابی به خوابی از رویایی به رویایی... ادامه