بخشی از اجرای آواز ابوعطا در فرهنگسرای ارسباران فروردین 1394