هنر شعر و داستان : کاریکلماتور

بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
مصطفی حمزه ضمیر
کاریکلماتور با مضمون اجتماعی سروده شده فروردین ماه سال هشتادو دو الیگودرز اثر:حم... ادامه
کاریکلماتور با مضمون اجتماعی
Loading