1. ساعده همه کش(باران)
    Follow
  2. نقاش خیال ،شاعرِ بخشِ آینه نویسنده راز

قسمتی از مجموعهWoman's gray world
قسمتی از مجموعهWoman's gray world
قسمتی از (مرانگاه کن) ابعاد۸۰×۶۰ تکنیک:رنگ روغن
نام:چشم های آبی ابعاد:۱۰۰×۱۰۰ تکنیک:رنگ روغن
یک داستان کوتاه عاشقانه
نام:آینه تکنیک:رنگ روغن ابعاد۷۰×۵۰
نام:تحلیل یک رویا ابعاد:۸۰×۶۰ تکنیک:رنگ روغن
نام :خیال تکنیک:رنگ روغن ابعاد۷۰×۱۰۰
نام :یک رویا تکنیک:رنگ روغن ابعاد:۸۰×۶۰
نام:مام تکنیک:رنگ روغن ابعاد۷۰×۵۰
نام:خاطره ابعاد:۸۰×۶۰ تکنیک:رنگ روغن
نام:نگاه تکنیک:رنگ روغن ابعاد:۷۰×۵۰
نام:غروب ابعاد۱۰۰×۱۰۰ تکنیک رنگ روغن
نام :هر نگاه تکنیک: رنگ روغن ابعاد ۱۰۰×۷۰
نام:اسیر تکنیک رنگ روغن ابعاد۱۰۰×۷۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شباویز؛حمید هادیزاده
سایه کهنسال
زهره میرشکار